• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
2024 онд ОНХС-аар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтад цахимаар санал өгөх заавар

2024 онд ОНХС-аар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтад цахим санал өгөхдөө "ОНХС" http://onelink.to/t5g679 апп-ийг утсандаа суулгаад дараах зааврын дагуу саналаа өгнө. Иргэн хэдэн ч санал бичиж болох бөгөөд харин гагцхүү нэг л удаа илгээх боломжтой гэдгийг анхаарна уу.

#ТаныОролцооНутгийнХөгжил

#ОронНутгийнХөгжлийнСан

2023-04-11 09:42:25