• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Үе тэнгийн дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх аяны хүрээнд гэмт хэргийн тухай ойлголт, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал сэдвээр суралцагчдад сургалт зохион байгууллаа

Үе тэнгийн дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх аяны хүрээнд

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Цагдаагийн тасгийн замын зохицуулагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Батболд, экологийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч, Хашчулуун, хэв журмын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Дэлэгпунцаг нар Гэмт хэргийн тухай ойлголт, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал сэдвээр, ЗДТГ-ын хууль эрх зүйн ажилтан Ганбаяр тамхины хор хөнөөлийн тухай сэдвээр суралцагчдад сургалт зохион байгууллаа.

2022-11-07 18:09:55