• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын Эрдэнэ сум дахь Цагдаагийн тасаг

Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын Эрдэнэ сум дахь Цагдаагийн тасаг нь “САР ШИНЭ-2022” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 24 цагийн постыг байршуулан хяналт шалгалтаа эрчимжүүлэн жолооч нарт анхаарал болгоомжтой замын хөдөлгөөнд оролцох талаар санамж өгч илэрсэн зөрчилд арга хэмжээ тооцон ажиллаж байна.

2022-01-25 09:15:04